Open main menu

CDOT Wiki β

Shengwei

Joined 11 January 2010

First Name: Shengwei

Last name: Wang

Seneca ID: 060-062-090

OOP344 Section: A

OOP344 Team name: Mighty Morphy Coding Rangers

GAM666 Section: A

GAM666 Team name: Wild Sparrows

IRC nick: Shengwei

BLog URL: http://shengwei-seneca.blogspot.com/

Alternate Email: wangshengwei.ca@gmail.com