User:Diao Qiang He

From CDOT Wiki
Revision as of 14:41, 8 July 2014 by Diao Qiang He (talk | contribs) (History)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Email: dqhe1@myseneca.ca

Blog: [Itactics | http://itactics.wordpress.com/]

Diao Qiang He

Bitbucket: [diaoqianghe | https://bitbucket.org/diaoqianghe ]


Repository for GAM531

Bitbucket: [GAM531_Emperor_dqhe1 | https://bitbucket.org/diaoqianghe/gam531_emperor_dqhe1 ]


Team Info for GAM531

Team page: [ Atlantis | http://zenit.senecac.on.ca/wiki/index.php/GAM531/DPS931_Team_Atlantis ]


History

-- OOP344 --

-- PRO608A --