ASOS Brigade

From CDOT Wiki
Revision as of 19:21, 3 October 2009 by Cwang84 (talk | contribs) (ASOS Brigade)
Jump to: navigation, search

ASOS Brigade

ASOS Brigade
Last Name Name Seneca Username Section Blog Url IRC Nick Current Task
Zhang Shun Yao syzhang4 C MY Blog DownWind -
Hong Yong yhong17 B xDerick' Blog Yong_Clicker -
Kim Taehoon tkim28 B Blog hoongoon -
Chen Wen Fang wfchen C Gwen's Blog Gwen2009 -
Xue Yong yxue11 C Blog yxue11 -
Tran Chi-Lea ctran13 C Nitty Gritty ctran13 - Wang Cong cwang84 B Blog cwang84 -
Tran Victor vvtran C Blog? victran -
Contact: - - - - - -
Tran Chi-Lea - - - - -
Chen Wen Fang - - - - -