Difference between revisions of "ASOS Brigade"

From CDOT Wiki
Jump to: navigation, search
(ASOS Brigade)
(ASOS Brigade)
Line 15: Line 15:
 
| Xue || Yong  || yxue11 || C || [http://opp344-yxue.blogspot.com/ Blog] || yxue11 || -
 
| Xue || Yong  || yxue11 || C || [http://opp344-yxue.blogspot.com/ Blog] || yxue11 || -
 
|-
 
|-
| Tran || Chi-Lea || ctran13 || C || [http://ctran13.blogspot.com Nitty Gritty] || ctran13 || -  
+
| Tran || Chi-Lea || ctran13 || C || [http://ctran13.blogspot.com Nitty Gritty] || ctran13 || -
 +
| Wang || Cong || cwang84 || B || [http://wangcong422.blogspot.com Blog] || cwang84 || - 
 +
|-
 
|-
 
|-
 
| Tran || Victor || vvtran || C || [http://victran.blogspot.com Blog?] || victran || -   
 
| Tran || Victor || vvtran || C || [http://victran.blogspot.com Blog?] || victran || -   

Revision as of 19:21, 3 October 2009

ASOS Brigade

ASOS Brigade
Last Name Name Seneca Username Section Blog Url IRC Nick Current Task
Zhang Shun Yao syzhang4 C MY Blog DownWind -
Hong Yong yhong17 B xDerick' Blog Yong_Clicker -
Kim Taehoon tkim28 B Blog hoongoon -
Chen Wen Fang wfchen C Gwen's Blog Gwen2009 -
Xue Yong yxue11 C Blog yxue11 -
Tran Chi-Lea ctran13 C Nitty Gritty ctran13 - Wang Cong cwang84 B Blog cwang84 -
Tran Victor vvtran C Blog? victran -
Contact: - - - - - -
Tran Chi-Lea - - - - -
Chen Wen Fang - - - - -